Upper West Side

Takayo Noda
Poster_Takayo Noda_1998
Takayo Noda, "Upper West Side," 1998