New York View

Olimpia Zagnoli
Poster_Olimpia Zagnoli_2014
Olimpia Zagnoli, "New York View," 2014