Depoze yon Plent Tit VI

MTA ansanm avèk Ajans li yo angaje pou bay sèvis ki pa gen diskriminasyon pou asire ke okenn moun pa ekskli pou patisipe, oswa jwenn refi pou benefis, oswa sijè a diskriminasyon pou resevwa sèvis yo, pwogram, oswa aktivite sou baz ras, koulè oswa orijin nasyonal jan li pwoteje pa Lwa 1964 Sou Dwa Sivil Tit VI ("Tit VI").

Pou mande plis enfòmasyon sou Tit VI oswa pou depoze yon plent alekri si w panse ou te sibi diskriminasyon, ou ka ale sou www.mta.info  oswa kontakte

MTA Department of Diversity and Civil Rights
2 Broadway, 16th Floor
New York, NY 10004

Telefòn:(800) 466-8577. Nan fason pou ka mande sèvis asistans lang gratis, ou ka kontakte 511.

Anplis de dwa ou genyen pou depoze yon plent avèk MTA ansanm avèk Ajans li yo, ou gen dwa pou depoze yon plent Tit VI avèk

U.S. Department of Transportation
Federal Transit Administration

Office of Civil Rights
Attention: Complaint Team
East Building 5th Floor-TCR
1200 New Jersey Avenue SE
Washington, D.C. 20590

Pou mande plis enfòmasyon sou Tit VI, oswa pou soumèt yon plent alekri si ou kwè ke ou te sibi diskriminasyon, ou ka ranpli epi soumèt yon fòm ajans MTA espesifik oswa kontakte.

Mande plis enfòmasyon sou Tit VI oswa soumèt yon plent nan MTA ak ajans li yo.

Tout plent yo dwe soumèt nan 180 jou ki vini apre swadizan diskriminasyon an.

Jwenn enfòmasyon sou Plan Konpetans Limite (LEP) MTA an Anglè