Enfòmasyon sou Chanjman nan Pri tikè ak Tol

MTA te anonse ke li pral òganize odyans piblik yo sou chanjman ki pwopoze nan pri tikè yo ansanm avèk frè pou travèse. Chanjman sa yo ki te prezante isit la konstitye opsyon MTA pwopoze yo. Odyans Piblik yo se yon opòtinite pou piblik la diskite epi konsidere game opsyon sa yo. Apre odyans yo, apre yo fin konsidere kòmantè piblik la, Konsèy Administration yo nan Metropolitan Transportation Authority ak ajans afilye li yo pral deside kilès nan chanjman tarif ak tol pou yo adopte. Chanjman nan pri tikè yo oswa pri pou travèse ke Konsèy la adopte kapab mwens pase kantite maksimòm ki pwopoze a oswa li kapab yon konbinezon nan pwopozisyon yo.

Enfòmasyon sou kijan pou telechaje epi enstale lojisyèl Adobe® Reader® pou gade fichye yo nan PDF

Odyan Piblik yo sou Chanjman nan Pri tikè ak Tol